Hoe kin it ek?

Hoe kin it ek

Gemeente Leeuwarderadeel (2015)

Bij de gemeente Leeuwarderadeel help ik om processen in het sociale domein te stroomlijnen. Ik denk mee over hoe we kunnen innoveren en verandering tot stand kunnen brengen die past bij de gemeente en zijn inwoners.

Eksa (2015)

Automatiseringsbedrijf Eksa wilde op de nieuwe website overbrengen waar het bedrijf écht goed in is. Ik heb Eksa van binnenuit (interviews met eigenaren en alle medewerkers) én vanuit het perspectief van klanten (interviews met klanten) leren kennen. De informatie uit de interviews vormden de basis voor de website. Kort, nuchter en in begrijpelijke taal. Passend bij Eksa (www.eksa.frl).

Stichting Welzijn Het Bolwerk (2013/2014)

In 2013 en 2014 heb ik als interim-manager gewerkt voor welzijnsorganisatie Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’. Een spannende periode in aanloop naar de decentralisaties van zorg, jeugd en werk. Wat kan de organisatie bijdragen (wat is de toegevoegde waarde van welzijn) aan het nieuwe sociale domein? Wat betekent dat voor de organisatie en voor medewerkers? En wat zijn daarin belangrijke samenwerkingspartners? Het resultaat is een flexibel team van ‘mienskipswurkers’ en ‘meitinkers’. Een team van aanjagers dat werkt in en rondom de gebiedsteams. Sterk in het verbinden en stimuleren van (groepen) mensen, met specifieke kennis op het gebied van vrijwilligers, mantelzorg en jongeren (www.het-bolwerk.eu).

Dingtiid (2014)

DINGtiid is sinds 1 januari 2014 het Orgaan voor de Friese taal. DINGtiid is een adviesorgaan voor de minister van BZK en Gedeputeerde Staten van Fryslân. DINGtiid wil vernieuwend zijn. Als kwartiermaker heb ik daar, samen met collega Silvia Hania van Skylk/communicatie, vorm aan gegeven. Mensen verbinden en daarmee in beweging brengen door DINGgesprekken te organiseren, het contact met inwoners van Fryslân zoeken middels de FOKKEpetearen (©DeFamilieDijkstra) en op basis van de informatie die dat oplevert concrete en bruikbare adviezen schrijven. DINGtiid kenmerkt zich door een open houding en speelse manier van  communiceren en presenteren (www.dingtiid.frl).

 Protestantse Gemeente Burgum (2013)

De Protestantse Gemeente Burgum had dringend behoefte aan een visie. Als basis voor het maken van keuzes en als stuur voor de toekomst. Acht gesprekken met steeds tien andere mensen uit alle lagen van de kerkgemeenschap vormden de basis voor de visie en gaven richting aan concrete acties in de praktijk. Een eerste versie van de visie besprak ik met alle deelnemers aan de gesprekken. De visie is vastgesteld door de kerkenraad. Enthousiaste gemeenteleden hebben de uitvoering van de visie in de praktijk opgepakt (www.pgburgum.nl).

Hokker taal prate jo? (2013)

Studenten van ROC Friese Poort (opleiding Verzorgende) gaan op hun stageplek in gesprek over (streek)taal. Over welke taal mensen het liefst spreken, in welke taal ze graag benaderd willen worden. Een onderzoek naar tevredenheid over het gebruik van (streek)taal in de zorg. In opdracht van de Afûk coördineer en begeleid ik het proces (www.afuk.frl).